Regulamin

Serwis Zapytaj Prawnika ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezę™dnego minimum wymaganego do ś›wiadczenia usł‚ug na najwyższym poziomie.

Czytają…c, przeglą…dają…c niniejszy serwis internetowy czy używając go (Serwis) lub prenumerują…c elektroniczny biuletyn Serwisu, akceptują… Pań„stwo zasady zawarte w Polityce Prywatnoś›ci, znajdują…cej się™ na tej stronie. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatnoś›ci. Każdą… osobę™, wykorzystującą… w jakikolwiek sposób Serwis, obowią…zuje aktualna Polityka Prywatnoś›ci. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpł‚ywają… na podstawową… zasadę™: Serwis nie sprzedaje i nie udostę™pnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników Serwisu.