Stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

Zasiedzenie jest formą… nabycia wł‚asnoś›ci nieruchomoś›ci na skutek upływu czasu. I tak posiadacz nieruchomoś›ci nie będący jej właścicielem nabywa ‚własność‡, jeżeli posiada nieruchomość‡ nieprzerwanie od lat dwudziestu, jako posiadacz samoistny w dobrej wierze. Jeżeli posiadacz był‚ w zł‚ej wierze, to nabywa wł‚własność‡ nieruchomości po upł‚ywie lat trzydziestu.

Przesł‚anką… niezbę™dną… do nabycia prawa wł‚asnoś›ci jest fakt posiadania danej nieruchomoś›ci w sposób samoistny. Zgodnie z art. 336 Kodeksu Cywilnego, posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto postę™puje z rzeczą… jak wł‚aś›ciciel. Mają… o tym ś›wiadczyć‡ okolicznoś›ci faktyczne, z których można wnioskować‡, iż posiadacz ma woę™ wykonywania prawa własnoś›ci i je wykonuje. W praktyce chodzi tu o takie okoliczności›ci jak w szczególności›ci : pł‚acenie podatku od nieruchomoś›ci i uiszczanie wszelkich innych opł‚at eksploatacyjnych z nią… zwią…zanych, uprawianie nieruchomoś›ci rolnej, fakt zameldowania i zamieszkiwania w niej, itp. Aby doszł‚o do nabycia rzeczy przez zasiedzenie, posiadanie samoistne powinno trwać‡ nieprzerwanie przez określony wyżej okres czasu. Posiadanie samoistne musi mieć‡ charakter jednocześ›nie posiadania ciągł‚ego. Skł‚adają…c wniosek o stwierdzenie zasiedzenia należy dołą…czyć‡ do niego odpis z księ™gi wieczystej albo stosowne zaś›wiadczenie o stanie prawnym nieruchomoś›ci wynikają…cym ze zbioru dokumentów, mapę™ nieruchomoś›ci sporzą…dzonęj… wedł‚ug zasad obowią…zują…cych przy oznaczaniu nieruchomoś›ci w księdze wieczystej oraz wycią…g z ewidencji gruntółw. W samym wniosku wnioskodawca powinien wskazać‡ na okoliczność‡ upł‚ywu odpowiedniego okresu czasu ( 20/30lat), opisać‡ wszelkie okolicznoś›ci ś›wiadczą…ce o tym, iż wł‚adał‚ daną… nieruchomoś›cią… jak wł‚aś›ciciel, powoł‚ać‡ ś›wiadkółw na tą okoliczność‡, doł‚ą…czyć‡ wszelkie dokumenty ś›wiadczą…ce o powyższym). Od wniosku o stwierdzenie nabycia wł‚asnoś›ci nieruchomoś›ci przez zasiedzenie pobiera się™ opł‚atę™ stał‚ą… w wysokoś›ci 2000 zł‚.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *